top of page
sheep-3348944_960_720.jpg

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김효진

등록 : 2021.05.23 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 양해민

등록 : 2021.05.23 (변진환 형제)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 황동영

등록 : 2021.05.16 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 주정옥

등록 : 2021.05.09 (양명순 권사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 변진환

등록 : 2021.03.21 (이경미 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 홍기은

등록 : 2021.01.17 (임우태 성도)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 임우태

등록 : 2021.01.10 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김재영

등록 : 2020.12.06 (김선희 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 장순화

등록 : 2020.11.15 (이옥희 성도)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이옥희

등록 : 2020.11.08 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 주효정

등록 : 2020.10.11 (양명순 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김로이

등록 : 2020.09.20 (김승용 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김로아

등록 : 2020.09.20 (김승용 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이보영

등록 : 2020.09.20 (권민철 선교사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김승용

등록 : 2020.09.20 (권민철 선교사)

Your Text Here​​

Urban Life
13313.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이윤복

등록 : 2020.04.26 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
KakaoTalk_20200502_105515026.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김선희

등록 : 2020.04.26 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
KakaoTalk_20200502_105514501.jpg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김선애

등록 : 2020.04.26 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 장옥영

등록 : 2020.04.05 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 조상은

등록 : 2020.03.29 (장은영 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 윤지원

등록 : 2020.01.12 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 황수경

등록 : 2020.01.12 (김동현 형제)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이영순

등록 : 2019.12.29 (박정보 권사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김혜명

등록 : 2019.12.15 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 정유진

등록 : 2019.12.08 (오근옥 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 정지석

등록 : 2019.12.08 (김영순 권사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이진자

등록 : 2019.11.10 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 전은수

등록 : 2019.11.10 (송정인 학생)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이상우

등록 : 2019.11.10 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김경숙

등록 : 2019.11.10 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이경미

등록 : 2019.11.10 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 강승호

등록 : 2019.10.13 (이현준 형제)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 권윤영 

등록 : 2019.10.06 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 박정보 

등록 : 2019.09.15 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 염안나 

등록 : 2019.09.01 (장혜옥 권사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 송정욱 

등록 : 2019.07.21 (장은영 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 송정인 

등록 : 2019.07.21 (장은영 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 김윤선 

등록 : 2019.07.21 (장은영 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 부지현 

등록 : 2019.07.14 (김희정 집사)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 손지숙 

등록 : 2019.06.30 (김동현 형제)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 유혜승 

등록 : 2019.06.30 (김동현 형제)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이주혁 

등록 : 2019.05.19 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 명은정 

등록 : 2019.05.19 (자진)

Your Text Here​​

Urban Life
48c0df29d5c40c5baac6f248eb82de15_t.jpeg

행복이가득한교회 등록 새가족

이름 : 이홍배 

등록 : 2019.05.19 (자진)

bottom of page